رییس جمهورغنی استعفای عطامحمد نوررا منظورکرد

اشرف غنی رییس جمهور افغانستان استعفای عطامحمد نور والی بلخ را منظور کرد و محمد داوود یکی دیگرازاعضای حزب جمعیت را به صفت والی بلخ مقرر نمود

رییس جمهورغنی استعفای عطامحمد نوررا منظورکرد

اشرف غنی رییس جمهور افغانستان استعفای عطامحمد نور والی بلخ را منظور کرد و محمد داوود یکی دیگرازاعضای حزب جمعیت را به صفت والی بلخ مقرر نمود.

به نقل از آژانس خبری تلویزیون 1 افغانستان، "شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که چندی قبل آقای نور پیشنهاد استعفای خود را داده بود  و اینک رییس جمهورآنرا منظورنموده وانجینرمحمد داوود را به جای او به صفت  والی جدید بلخ تعین کرده است.

این در حالیست که قبل ازحزب جمعیت و وابستگان عطامحمد محمد نوردر زمینه برکناری آقای نوراز مقام ولایت بلخ، هشدار داده بودند.

وابستگان عطامحمد نور چند روز قبل اعلام داشته بودند که فشارهای ارگ بخاطر برکناری آقای نور افزایش یافته واگراوبرکنارشود، کشوردچار بحران خواهد شد.

عطامحمد نور از سیزده سال بدینطرف منحیث والی بلخ ایفای وظیفه کرده وهمواره به صفت یک عضو ارشد حزب جمعیت حکومت حامد کرزی واشرف غنی رامورد انتقاد قرارداده است.

گفته میشود که آقای عطا خود نیزدرتقررمحمد داوود به حیث جانشین‌ وی رضایت داشته و اورا شخص خودش پیشنهاد نموده است.

انجنير داوود باشنده‌ی اصلى ولايت بلخ و یکی از قوماندانهای با نفوذ جمعيت به رهبرى مرحوم استاد ذبيح الله بوده و اكنون در لندن بسر میبرد.اخبار مربوطه