به ورزشکاران مؤفق افغان در مسابقات آسیایی، جوایز نقدی اعطا خواهد شد

اشرف غنی احمدزی رئیس‌جمهوراسلامی افغانستان بامسوولین ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش، کمیتۀ ملی المپیک و همچنان ورزشکارانی که درپنجمین دورمسابقات قریب‌الوقوع آسیایی رزمی ترکمنستان اشتراک مینمایند، دیدارکرد.

به ورزشکاران مؤفق افغان در مسابقات آسیایی، جوایز نقدی اعطا خواهد شد

اشرف غنی احمدزی رئیس‌جمهوراسلامی افغانستان بامسوولین ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش، کمیتۀ ملی المپیک و همچنان ورزشکارانی که درپنجمین دورمسابقات قریب‌الوقوع آسیایی رزمی ترکمنستان اشتراک مینمایند، دیدارکرد.

ابتدا حکم اعطای جوایز نقدی به ورزشکاران موفق مسابقات متذکره از سوی استاد اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور قرائت گردید.

در حکم آماده است که بخاطر اشتراک ورزشکاران افغان در مسابقات متذکره و تلاش های همه جانبه آنان برای به دست آوردن پیروزی به هر ورزشکار که در مسابقات یاد شده موفق به اخذ مدال گردد، جوایز نقدی اعطا میگردد.

همچنان در حکم تسجیل گردیده است که به هر برندۀ مدال طلا مبلغ ۶۷۰ هزار افغانی، به هر برندۀ مدال نقره ۳۳۵ هزار افغانی و به هر برنده مدال برونز۲۰۱ هزار افغانی اعطا خواهد شد

در این دیدار محترم همایون خیری رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش نیز صحبت نموده از جریان کارهایی که در پرتو حکم مقام ریاست جمهوری انجام پذیرفته طور خلص اشاره نموده گفت: قانون تربیت بدنی و ورزش که صلاحیتها، مسولبتها و چگونگی ساختار های ورزش کشور در آن تسجیل یافته برای تصویب و توشیح آماده است، ثبت و راجستر کلپها، تیمها ورزشکاران و انتخابات نماینده گی های فدراسیونها در 33 ولایت خاتمه یافته عنقریبت انتخابات نماینده گی های فدراسیونها در کابل برگزار شده زمینه برای برگزاری انتخابات فدراسیونها و کمیته ملی المپیک مساعد می گردد.

رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش کشور در صحبت خویش در این زمینه از صدور حکم رئیس جمهور مبنی بر حمایت نقدی از ورزشکاران و نیز توجه رئیس جمهور نسبت به ورزش کشور، قدردانی نمود.

  

رئیس جمهور کشور در این دیدار خطاب به ورزشکاران گفت: من بالای همت شما حساب میکنم و بزرگترین سرمایه، همت شماست که در اختیار کشور تان قرار داده اید، شما قهرمانان و افتخار افغانستان هستید.

بدین ترتیب سمیرا اصغری و بشیر تره‌کی به نمایندگی از ورزشکاران صحبت کردند و از توجه و حمایت رئیس جمهور نسبت به ورزش و ورزشکاران کشور قدردانی نمودند.

سمیرا اصغری افزود که دختران ورزشکار افغان آمادگی لازم را برای اشتراک در مسابقات قریب الوقوع ترکمنستان گرفته اند و شماری از این دختران عضویت شورای المپیک آسیا و کمیتۀ بین المللی المپیک را نیز دارند که افتخار به افغانستان می باشد.

تره کی افزود که ورزشکاران افغان تلاش خواهند کرد تا نمایندگی خوب از افغانستان نمایند و با روحیۀ قوی وارد مسابقات شده و به دستاوردهایی نایل گردند.

دراین دیدار ظاهر اغبر رئیس کمیتۀ ملی المپیک نیزصحبت کرد و از توجه رئیس جمهور و تشویق از ورزشکاران قدردانی نموده گفت که ما همه دلسوزی و عشق تان را به وطن درک میکنیم و از برنامه های حکومت حمایت می نماییم.اخبار مربوطه