کنگره آمریکا طرح توقف حمایت از جنگ یمن را تصویب کرد

مجلس نمایندگان آمریکا طرح توقف کمک‌های نظامی این کشور به عربستان سعودی در جریان جنگ در یمن را تصویب کرد

کنگره آمریکا طرح توقف حمایت از جنگ یمن را تصویب کرد

مجلس نمایندگان آمریکا طرح توقف کمک‌های نظامی این کشور به عربستان سعودی در جریان جنگ در یمن را تصویب کرد.

مجلس نمایندگان کنگره آمریکا با 248 رای موافق در برابر 177 رای مخالف طرح توقف کمک‌های نظامی این کشور به عربستان سعودی در جریان جنگ در یمن را تصویب کرد.

برای تصویب نهایی این طرح‌ نیاز به تایید نهایی مجلس سنا است. انتظار میرود، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا طرح کنگره آمریکا درباره یمن را ویتو خواهد کرد.

در طرح مذکور پیش بینی شده که تمام حمایت های نظامی آمریکا از عربستان سعودی در ظرف 30 روز متوقف میشوداخبار مربوطه