حمله طرفداران گروه تروریستی پ.ک.ک به مراکزشورای اروپا ومحکمه حقوق بشراروپا

طرفداران گروه تروریستی پ.ک.ک به مقر شورای اروپاومحکمه حقوق بشراروپادر استرازبورگ حمله کردند

حمله طرفداران گروه تروریستی پ.ک.ک به مراکزشورای اروپا ومحکمه حقوق بشراروپا
حمله طرفداران گروه تروریستی پ.ک.ک به مراکزشورای اروپا ومحکمه حقوق بشراروپا
حمله طرفداران گروه تروریستی پ.ک.ک به مراکزشورای اروپا ومحکمه حقوق بشراروپا

حمله طرفداران گروه تروریستی پ.ک.ک به مراکزشورای اروپا ومحکمه حقوق بشراروپا

 

طرفداران گروه تروریستی پ.ک.ک به مقر شورای اروپاومحکمه حقوق بشراروپادر استرازبورگ حمله کردند.

طرفداران گروه تروریستی پ.ک.ک که در اعتراض به شرایط حبس عبدالله اوجالان سرکرده این گروه تروریستی دراسترازبورگ تجمع و به ساختمان‌های شورای اروپا و محکمه حقوق بشر اروپا حمله کردند.

نیروهای امنیتی فرانسه نیز درواکنش به این اقدام حامیان پ.ک.ک ازباتوم وگازاشک ‌آور استفاده نمودو در نتیجه 14 تن از این معترضان را بازداشت کردند.

همچنین گروه دیگر از تظاهرات کنندگان نیز به سوی ساختمان‌های شورای اروپا ومحکمه حقوق بشر اروپا راهپیمایی و به طرف پولیسهای موظف درآنجا با سنگ و چوب حمله کرند.

همچنین پولیس استراربورگ نیز اعلام کرد که در نتیجه حمله این افراد 7 پولیس ژاندارم زخمی شده‌اند.

این درحالیست که بلوار اروپا یعنی محل برگزاری این تظاهرات برای مدت یک ساعت بروی رفت و آمد عابران و موتر ها مسدود شد، سفر‌های تراموای و بسها نیز لغو شد.اخبار مربوطه