رئیس جمهور اردوغان با پادشاه عربستان سعودی صحبت کرد

این صحبت از طریق تلفن صورت گرفت

رئیس جمهور اردوغان با پادشاه عربستان سعودی صحبت کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی صحبت تلفنی انجام داد. 

این مطلب را منابع ریاست جمهوری ترکیه اظهار داشتند. 

در این صحبت تلفنی روی مسئله جمال قاشقچی روزنامه نگار تبعه عربستان سعودی بحث صورت گرفت. 

به اساس گزارش های رسیده رئیس جمهور اردوغان بر اهمیت تحقیق مشترک این حادثه از سوی ترکیه و عربستان سعودی تاکید ورزیده است. 

جمال قاشقچی که در تاریخ 2 اکتبر پس از ورود به قنسلگری عربستان در استانبول از او خبری نشد شخصیت شناخته شده در شرق میانه بوده و با روزنامه رفرمیست الوطن نیز همکاری داشت.

عربستان سعودی که ادعا های مبنی بر کشته شدن وی در قنسلگری این کشور در استانبول را رد میکند میگوید وی از قنسلگری عربستان سعودی برآمده ولی در مورد سرنوشت این روزنامه نگار اطلاعی در دست نیست.اخبار مربوطه