جت ایتالیایی هنگام اجرای نمایش هوایی در آبها سقوط کرد

پیلوت نیروی هوایی ایتالیا در حال انجام حرکات آکروباتیک با جت به آببحر سقوط کرده و جان خود را از دست داد

جت ایتالیایی هنگام اجرای نمایش هوایی در آبها سقوط کرد
جت ایتالیایی هنگام اجرای نمایش هوایی Terracina با آب اصابت کرد
جت ایتالیایی هنگام اجرای نمایش هوایی Terracina با آب اصابت کرد

پیلوت نیروی هوایی ایتالیا در حال انجام حرکات آکروباتیک با جت به آب برخورد کرده و جان خود را از دست داد

گابریل اورلاندی پیلوت نیروی هوایی ایتالیا در حال انجام حرکات آکروباتیک با جت در نمایش هوایی Terracina به آب برخورد کرده و جان خود را از دست داد

پیلوت نیروی هوایی ایتالیا در حال انجام حرکات آکروباتیک با جت به آببحر سقوط  کرده و جان خود را از دست داد

گابریل اورلاندی پیلوت نیروی هوایی ایتالیا در حال انجام حرکات آکروباتیک با جت در نمایش هوایی Terracina  با سقوط در ابهای بحری جان خود را از دست داداخبار مربوطه