نمونه بسیار کمیاب آن که در آنتالیا کشف شد

پروانه یی سپینگ گدی Sphingidae در باغچه هوتلی در منطقه توریستی بلک در اولوسوالی سریق آنتالیا دیده شده است

نمونه بسیار کمیاب آن که در آنتالیا کشف شد

پروانه یی سپینگ گدی Sphingidae در باغچه هوتلی در منطقه توریستی بلک در اولوسوالی سریق آنتالیا دیده شده است

در باغچه هوتلی در منطقه توریستی بلک در اولوسوالی سریق آنتالیا، پروانه یی سپینگ گدی  Sphingidae یا پروانه کله مرده که درترکی آنرا بنام مکیک کله به یی  'Mekik Kelebeği'' یادمیکنند، دیده شده است.

این پروانه که از سوی مدیر هوتل کشف شده است، با طرح های استتار نظامی و بالهای باریک و درازش جلب دقت میکند.

این پروانه سریعتر از بقیه انواع پروانه ها پرزده میتواند و قادر به آویزان ماندن درهوا نیز میباشد.

 پروانه یی سپینگ گدی  Sphingidaeیا کله مرده شبها پرواز میکند و از درختان دارای برگ پهن، پیچک و برگ سبزه ها تغذیه میکند.اخبار مربوطه