séhirgerlerning séhirliri berbat boldi

séhirgerler sejdige bérip : «alemlerning perwerdigarigha iman éyttuq» dédi.

1331031
séhirgerlerning séhirliri berbat boldi

séhirgerlerning séhirliri berbat boldi

türkiye awazi radiyosi: eraf sürisi, 105 – 121 – ayetler. allah namidin peqet heqiqettin bashqini éytmasliqqa layiqmen, rasttinla perwerdigaringlar teripidin silerge (méning rastliqimni ispatlaydighan) bir möjize élip keldim, shuning üchün, israil ewladini men bilen qoyup bergin (men bilen bille ata ـ bowilirining wetini muqeddes zémingha barsun)»[105]. pirewn (musagha): «eger sen perwerdigaring teripidin) bir möjize élip kelgen bolsang, (bu dewayingda) rastchillardin bolsang, uni bizge körsetkin» dédi[106]. musa hasisini tashliwédi, u nagahan ashkara bir ejdihagha aylandi[107]. qolini (yaqisidin) chiqiriwidi, u nagahan qarighuchilargha (nur chaqnitip turidighan) apaq bolup köründi[108]. pirewn qewmning chongliri éytti: «bu heqiqeten nahayiti usta séhirger iken[109]. u silerni zémininglar (yeni misir zémini) din heydep chiqiriwetmekchi. néme meslihet bérisiler?»[110] ular éytti: «(ularning ishini özüng bir pikirge kelgüche) texir qilghin, sheherlerge (séhirgerlerni) yighquchi kishilerni ewetkin[111]. ular barliq usta séhirgerlerni séning huzurunggha élip kelsun»[112]. (pirewn séhirgerlirini yighishqa ademlirini ewetti) séhirgerler pirewnning qéshigha keldi, ular: «eger biz ghelibe qilsaq, bizge choqum mukapat bérilemdu?» dédi[113]. pirewn: «hee, (mukapat bérilidu, uning üstige) siler choqum méning yéqin kishilirim bolup qalisiler» dédi[114]. ular (yeni séhirgerler): «i musa! (hasangni) sen awwal tashlamsen, yaki biz (özimizningkini) awwal tashlamduq?» dédi[115]. musa: «siler tashlanglar!» dédi. ular hasa, arghamchilarni tashlap kishilerning közlirini baghlidi, ularni (yeni kishilerni) qattiq chöchütüwetti, ular (kishilerning közlirige) chong (körünidighan) séhirni körsetti[116]. musagha: «hasangni tashlighin » dep wehiy qilduq, (musa hasisini tashliwidi, u ejdihagha aylinip) ularning oydurma nersilirini derhal yutuwetti[117]. heqiqet ashkara boldi, ularning körsetken séhirliri berbat boldi[118]. bu yerde ular (yeni pirewn bilen qewmi) meghlup boldi, xar bolghan halda (sheherge qaytti)[119]. séhirgerler sejdige bardi[120]. ular dédi: «alemlerning perwerdigarigha iman éyttuq[121].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر