bextke érishishinglar üchün allahning németlirini yad étinglar

öz waqtida nuhning qewmi halak bolghandin kéyin, allahning silerni ularning orunbasarliri qilghanliqini, wujudunglarni, qametlik, bestlik qilghanliqini yad étinglar.

1315125
bextke érishishinglar üchün allahning németlirini yad étinglar

bextke érishishinglar üchün allahning németlirini yad étinglar

türkiye awazi radiyosi: eraf sürisi, 68 – 73 – ayetler. silerge perwerdigarimning elchilikini yetküzimen, men silerge ishenchilik nesihetchimen[68]. perwerdigaringlarning wehyisi silerni agahlandurush üchün öz ichinglardiki bir kishi arqiliq kelgenlikidin ejeblinemsiler?›› öz waqtida nuhning qewmi halak bolghandin kéyin, allahning silerni ularning orunbasarliri qilghanliqini, wujudunglarni, qametlik, bestlik qilghanliqini yad étinglar, siler bextke érishishinglar üchün allahning németlirini yad étinglar[69]. ular: ‹‹(i hud!) ata ـ bowilirimiz ibadet qilip kéliwatqan mebudlarni tashlap, yalghuz bir allahqa ibadet qilishimizgha dewet qilghili keldingmu? eger rast sözligüchilerdin bolsang, bizge wede qilghan azabni keltürgin›› dédi[70]. hud: ‹‹silerge choqum perwerdigaringlarning azabi we ghezipi nazil bolidu, siler özünglar we ata ـ bowanglar at qoyuwalghan, bu heqte (ulargha ibadet qilishqa) allah héchqandaq delil nazil qilmighan (butlarning) isimliri üstide men bilen munazirilishemsiler? (allahning azabini) kütünglar, menmu heqiqeten siler bilen birlikte (silerge nazil bolidighan azabni) kütimen›› dédi[71]. biz hudni we uning bilen bille bolghuchilarni (yeni möminlerni) rehmitimiz bilen qutquzduq, bizning ayetlirimizni inkar qilghanlarni teltöküs halak qilduq, ular iman éytmighan idi[72]. semudqa ularning qérindishi salihni (peyghember qilip ewettuq). u: «i qewmim! allahqa ibadet qilinglar, silerge allahtin bashqa héch mebud (berheq) yoqtur. silerge heqiqeten perwerdigaringlar teripidin (méning peyghemberlikimni ispatlaydighan) roshen möjize keldi, mana bu ـ allah (biwasite) yaratqan chishi tögimu silerge méning möjizemdur, uni allahning zéminigha qoyuwétinglar, ixtiyariy otlisun, uninggha ziyan ـ zexmet yetküzmenglar, bolmisa, silerni qattiq azab halak qilidu[73].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر