ayetlirimizni inkar qilghanlarni pütünley (sugha) gherq qilduq

shübhisizki, ular (heqni körüshtin dilliri) kor qewm idi.

1311081
ayetlirimizni inkar qilghanlarni pütünley (sugha) gherq qilduq

ayetlirimizni inkar qilghanlarni pütünley (sugha) gherq qilduq

türkiye awazi radiyosi: eraf sürisi, 58 – 67 – ayetler.  munbet yerning giyahi allahning izni bilen toluq ünidu (bu wez ـ nesihetke qulaq sélip, uningdin paydilinidighan möminning misalidur), nachar yerning giyahi az ösidu (bu wez ـ nesihettin paydilanmaydighan kapirning misalidur), shükür qilidighan qewm üchün ayetlirimizni mushundaq shekillerde bayan qilimiz[58]. shek - shübhisizki, nuhni öz qewmige peyghember qilip ewettuq, u: ‹‹i qewmim! allahqa ibadet qilinglar, silerge allahtin bashqa mebud (berheq) yoqtur, men heqiqeten silerning büyük künning (yeni qiyamet künining) azabigha qélishinglardin qorqimen›› dédi[59]. qewmining chongliri: ‹‹biz séni heqiqeten roshen gumrahliqta körümiz›› dédi[60]. nuh éytti: ‹‹i qewmim! men qilchimu gumrah emesmen, lékin men alemlerning perwerdigari teripidin ewetilgen peyghembermen[61]. silerge perwerdigarimning elchilikini yetküzimen, silerge nesihet qilimen, men allahning wehyi qilishi bilen siler bilmeydighan nersilerni bilimen[62]. silerni agahlandurush üchün, (kufridin) saqlinishinglar we allahning rehmitige érishishinglar üchün, silerge aranglardiki bir kishi arqiliq perwerdigaringlarning wehyisi kélishidin ejeblenmemsiler?››[63] ular nuhni inkar qildi, nuhni uning bilen kémide bille bolghanlarni qutquzduq, ayetlirimizni inkar qilghanlarni pütünley (sugha) gherq qilduq. shübhisizki, ular (heqni körüshtin dilliri) kor qewm idi[64]. ad (qewmi) ge ularning qérindishi hudni ewettuq, hud: ‹‹i qewmim! allahqa ibadet qilinglar, silerge allahtin bashqa mebud (berheq) yoqtur. (uning azabidin) qorqmamsiler?›› dédi[65]. uning qewmining iman éytmighan chongliri: ‹‹biz séni heqiqeten exmeq hésablaymiz, biz séni, elwette, (peyghemberlik dewayingda) yalghanchilardin dep guman qilimiz›› dédi[66]. hud éytti: ‹‹i qewmim! men exmeq emesmen, lékin men alemlerning perwerdigari teripidin ewetilgen peyghembermen[67].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر