perwerdigarimiz! bizge dunyada yaxshiliq ata qilghin, axirettimu yaxshiliq ata qilghin

i möminler! islam dinigha pütünley kiringlar (yeni slam dinining pütün ehkamlirigha boysununglar, bezi ehkamlirigha emel qilip, bezi ehkamlirini terk etmenglar), sheytanning yollirigha (we ighwasigha) egeshmenglar. sheytan silerge heqiqeten ashkara düshmendur.

673250
perwerdigarimiz! bizge dunyada yaxshiliq ata qilghin, axirettimu yaxshiliq ata qilghin

türkiye awazi radiyosi: beqere sürisi, 198 - 211 – ayetler.

perwerdigaringlardin (hej mewsümide tijaret we bashqa oqet arqiliq) riziq telep qilsanglar, silerge héch gunah bolmaydu. erefattin qaytqan chéghinglarda mesheri heremda (yeni muzdelifede) allahni yad étinglar, allah silerni hidayet qilghanliqi üchün, uni yad étinglar, ilgiri siler heqiqeten gumrah idinglar (yeni allah silerni hidayet qilishtin ilgiri gumrahlar qatarida idinglar)[198]. andin kéyin, siler (erefattin) kishiler qaytqan jay bilen qaytinglar, allahtin meghpiret telep qilinglar. allah heqiqeten nahayiti meghpiret qilghuchidur, nahayiti méhribandur[199]. siler hejge ait ibadetlerni ada qilghandin kéyin, allahni bolsa ata ـ bowanglarni (pexirlinip) yad etkendek yaki uningdinmu ziyade yad étinglar, bezi kishiler: «i perwerdigarimiz! bizge (nésiwimizni) bu dunyadila bergin» deydu. halbuki, uninggha axirette (yaxshiliqtin) héch nésiwe yoqtur[200]. bezi kishiler: «perwerdigarimiz! bizge dunyada yaxshiliq ata qilghin, axirettimu yaxshiliq ata qilghin, bizni dozax azabidin saqlighin» deydu[201]. ene shular özliri qilghan emellirining mol méwisini köridu. allahning hésab élishi tézdur (yeni shunche köp xalayiqtin qisqa waqit ichide hésab élip bolidu)[202]. sanaqliq künlerde (yeni teshriq künliride) allahni yad étinglar (yeni namazliringlarning axirida tekbir éytinglar), (minadin) aldirap ikki künde qaytqan ademge héch gunah bolmaydu, texir qilip qaytqan ademgimu héch gunah bolmaydu. (yuqiriqi ehkamlar) teqwadarliq qilip (hejni toluq ada qilmaqchi bolghan) adem üchündur. allahtin qorqunglar؛ bilinglarki, siler hésab üchün allahning dergahigha yighilisiler[203]. (i muhemmed!) kishiler arisida shundaq adem barki, uning dunya tirikchiliki toghrisidiki sözi séni qiziqturidu (lékin u yalghanchi munapiqtur), u dilidiki nersige (yeni dili bashqa tili bashqa emeslikige) allahni guwah qilidu. halbuki, u (sanga we sanga egeshküchilerge) esheddiy düshmendur (körünüshte u shérin sözi arqiliq dindar qiyapetke kiriwalidu)[204]. u (huzurungdin) qaytqandin kéyin, zéminda buzuqchiliq qilish üchün we ziraetlerni, haywanatlarni halak qilish üchün tirishidu (uning buzghunchiliqi emelde insanlarni halak qilish üchündur, chünki ziraetlersiz we haywanatlarsiz insanlarning yashiyalishi mumkin emes). allah buzuqchiliqni yaqturmaydu[205]. uninggha (wez ـ nesihet qilinip yaman söz ـ heriketliringdin qaytip) allahtin qorqqin déyilse, ghururi uninggha gunah yükleydu (yeni heqtin tekebburluq bilen bash tartip, pitne ـ pasatta téximu ezweyleydu), uninggha jehennem yéterliktur, jehennem nahayiti yaman jaydur[206]. bezi kishiler barki, ular allahning rezasi üchün jénini pida qilidu (qilghan emeli bilen peqet allahning raziliqinila tileydu). allah bendilirige tolimu merhemetliktur[207]. i möminler! islam dinigha pütünley kiringlar (yeni slam dinining pütün ehkamlirigha boysununglar, bezi ehkamlirigha emel qilip, bezi ehkamlirini terk etmenglar), sheytanning yollirigha (we ighwasigha) egeshmenglar. sheytan silerge heqiqeten ashkara düshmendur[208]. silerge (islam dinining heqliqini körsitidighan) roshen deliller kelgendin kéyin (toghra yoldin) téyip ketsenglar, bilinglarki, (siler jazalinisiler, chünki) allah ghalibtur (yeni silerdin intiqam élishtin ajiz emestur), hékmet bilen ish qilghuchidur[209]. ular (yeni islamgha kirishni terk etkenler) peqet allahning (qiyamet küni xalayiqning arisida höküm chiqirish üchün) bulut parchiliri ichide kélishini, perishtilerning kélishini we (xalayiqning arisida höküm chiqirilip, bir guruh jenneti, bir guruh dozixi bolup ayrilish bilen xalayiqning) ishining pütüshini kütemdu? (bendilerning) hemme ishi allahqa qayturulidu[210]. (i muhemmed!) israil ewladidin sorighinki, biz ulargha neqeder köp roshen delillerni ata qilduq. kimki allahning némitige érishkendin kéyin, uni (kufriliq qilip) özgertiwetse (allah uninggha azab qilidu), allahning azabi heqiqeten qattiqtur[211].

 مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر