ئاۋىستىرالىيەدە بېشىغا ياغلىق ئارتىدىغان بىر ئايال ھۇجۇمغا ئۇچرىدى

ئاۋىستىرالىيەنىڭ سىدنېي شەھىرىدە بېشىغا ياغلىق ئارتىدىغان ھامىلدار بىر ئايال ھۇجۇمغا ئۇچرىدى.