(i muhemmed!) kün qayrilghan waqittin tartip qarangghu chüshken waqitqa qeder namaz oqughin

sanga neple (ibadet) bolushi üchün, kéchining bir qisimida (namaz oqushqa, quran oqushqa) oyghanghin, (i muhmmed‍!) perwerdigaringning séni medhiyilinidighan orungha (yeni büyük shapaet maqamigha) turghuzushi heqiqettur.

1679181
(i muhemmed!) kün qayrilghan waqittin tartip qarangghu chüshken waqitqa qeder namaz oqughin

beni israil sürisi, 70 – 80 - ayetler. shek ـ shübhisizki, biz adem balilirini hörmetlik qilduq, ularni quruqluqta (ulaghlargha) mindurduq, déngizda (kémilerge) chiqarduq, ularni shérin yémeklikler bilen riziqlandurduq, ularni mexluqatlirimizning nurghunidin üstün qilduq[70]. biz hemme ademni ularning name ـ emali bilen chaqiridighan künni (ésingda tutqin), name ـ emali ong qolidin bérilgenler özlirining name ـ emalini oquydu, ulargha qilche zulum qilinmaydu[71]. bu dunyada (dili) kor bolghan adem axirettimu kor we téximu gumrah bolidu[72]. ular séni biz sanga wehiy qilghan qurangha xilapliq qildurup, bizge qurandin gheyrini iptira qildurushqa tas qaldi, (ularning könglidikidek qilghiningda) elwette ular séni (özlirige) dost qiliwalatti[73]. séni biz (heqte turushta) mustehkem qilmighan bolsaq, ulargha mayil bolup ketkili heqiqeten tas qalghan iding[74]. eger shundaq qilidighan bolsang, elwette sanga dunya we axirette hessilep azab bergen bolattuq, andin sen bizge qarshi yardem béridighan héch adem tapalmaytting[75]. (yehudiylar) séni (medine) zéminidin chiqiriwétish üchün, u yerde séni xatirjem turghuzmasliqqa tas qaldi, shundaq bolghanda, sen chiqip ketkendin kéyin, ular azghina waqit turalaytti (yeni azghina waqittin kéyin halak bolatti)[76]. (bu) sendin ilgiri biz ewetken peyghemberlirimizning tutqan yolidur (yeni peyghemberlirini arisidin heydep chiqarghan herqandaq ümmetni halak qilish allahning peyghemberliri heqqide tutqan yolidur), tutqan yolimizda özgirish tapalmaysen[77]. (i muhemmed!) kün qayrilghan waqittin tartip qarangghu chüshken waqitqa qeder namaz oqughin. bamdat namizinimu oqughin, (kündüzning we kéchining perishtiliri) choqum bamdat namizida hazir bolidu[78]. sanga neple (ibadet) bolushi üchün, kéchining bir qisimida (namaz oqushqa, quran oqushqa) oyghanghin, (i muhmmed‍!) perwerdigaringning séni medhiyilinidighan orungha (yeni büyük shapaet maqamigha) turghuzushi heqiqettur[79]. «perwerdigarim! méni (qebremge) ongushluq kirgüzgin, (qebremdin) ongushluq chiqarghin, manga dergahingdin heqqe yardem béridighan quwwet ata qilghin» dégin[80].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر