zalimlarning qilmishliridin allahni bixewer dep oylimighin

allah ularni jazalashni (shu künining dehshitidin) közler chekchiyip qalidighan künigiche (yeni qiyamet künigiche) kéchiktüridu.

1539240
zalimlarning qilmishliridin allahni bixewer dep oylimighin

türkiye awazi radiyosi: ibrahim sürisi, 36 – 43 ayetler. perwerdigarim! ular (yeni butlar) nurghun kishilerni azdurdi, kimki manga egeshken iken, u méning dinimdidur, kimki manga asiyliq qilghan iken, sen elwette (uninggha) meghpiret qilishqa we merhemet qilishqa (qadirsen)[36]. perwerdigarimiz! ewladimning bir qisimini (yeni balam ismail bilen ayalim hajerni) namaz oqusun (yeni sanga ibadet qilsun dep) séning hörmetlik öyüngning qéshidiki ékinsiz bir wadigha (yeni mekkige) orunlashturdum, perwerdigarimiz! bir qisim kishilerning dillirini ulargha mayil qilghin, ularni shükür qilsun dep türlük méwilerni ulargha riziq qilip bergin[37]. perwerdigarimiz! sen bizning yoshurun we ashkara qilghanlirimizni bilip turisen, asman ـ zémindiki héch nerse allahqa mexpiy emes[38]. jimi hemdusana yashanghinimda manga ismail bilen ishaqni bergen allahqa xastur! perwerdigarim! heqiqeten duani anglap turghuchidur (yeni dua qilghuchining duasini ijabet qilghuchidur)[39]. perwerdigarim! méni we bir qisim ewladimni namazni ada qilghuchi qilghin, perwerdigarimiz! duayimni qobul qilghin[40]. perwerdigarimiz! hésab alidighan künde (yeni qiyamet künide) manga, ata ـ anamgha we möminlerge meghpiret qilghin»[41]. zalimlarning qilmishliridin allahni bixewer dep oylimighin, allah ularni jazalashni (shu künining dehshitidin) közler chekchiyip qalidighan künigiche (yeni qiyamet künigiche) kéchiktüridu[42]. (bu künde) ular bashlirini kötürüp, algha qarap chapidu, közliri échilip qalidu, (téngirqighanliqtin) dilliri (eqil ـ idraktin) xaliy bolup qalidu[43].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر