allah taalaning musa eleyhissalamning qewmige kayishi

ene shular axiretni bérip, dunya tirikchilikini sétiwalghan kishilerdur. shuning üchün, ulardin azab yéniklitilmeydu, ulargha yardemmu qilinmaydu.

656078
allah taalaning musa eleyhissalamning qewmige kayishi

türkiye awazi radiyosi xewiri: beqere sürisi, 84 – 93 - ayetler

öz waqtida bir ـ biringlarning qénini tökmeslikke, bir ـ biringlarni yurtliringlardin heydep chiqarmasliqqa silerdin chin ehde alghan iduq. kéyin buni (yeni ehdini) étirap qilghan idinglar, buninggha özünglar guwahsiler[84]. kéyin siler (ehdini buzup) bir ـ biringlarni öltürdünglar, ichinglardin bir türküm kishilerni yurtidin heydep chiqardinglar, gunah we düshmenlik qilish bilen, ularning qarshi teripidikilerge yardem berdinglar, ular esir chüshüp kelse, fidiye bérip qutquzuwalisiler, halbuki, ularni yurtliridin heydep chiqirish silerge haram qilinghan idi (yeni bir ـ biringlarni öltürüsh we yurtidin heydep chiqirishni rawa körüsileru, ularning esirge chüshüp düshmenliringlarning qolida bolup qélishini rawa körmeysiler). siler kitabning (yeni tewratning) bir qisim ehkamlirigha ishinip, bir qisim ehkamlirini inkar qilamsiler? silerdin shundaq qilghanlarning jazasi peqet hayatiy dunyada xarliqqa qélish, qiyamet küni qattiq azabqa duchar bolushtur. allah qilmishinglardin ghapil emestur[85]. ene shular axiretni bérip, dunya tirikchilikini sétiwalghan kishilerdur. shuning üchün, ulardin azab yéniklitilmeydu, ulargha yardemmu qilinmaydu[86]. shek ـ shübhisizki, biz musagha kitab (yeni tewrat) berduq. uningdin kéyin arqimuarqa peyghemberler ewettuq, meryem oghli isagha möjiziler berduq, hemde uni rohulquddus (yeni jibriil) bilen yöliduq. herqachan birer peyghember könglünglargha yaqmaydighan birnerse élip kelse, tekebburluq qiliwéremsiler? bir qisim peyghemberlerni inkar qildinglar, yene bir qisim peyghemberlerni öltürdünglar[87]. ular: «dillirimiz perdilengen» dédi. undaq emes, ularning kufri seweblik allah ulargha lenet qildi, ulardin iman éytidighanlar nahayiti az[88]. ulargha allah teripidin ulardiki kitab (tewrat) ni testiqlaydighan kitab (quran) nazil bolghan chaghda (uninggha ishenmidi). ilgiri ular (muhemmed eleyhissalamni wasite qilip) kapirlargha qarshi özlirige yardem kélishini tileytti, ular bilidighan (yeni tewratta süpiti bayan qilinghan) peyghember kelgen chaghda uni inkar qildi. allah kapirlargha (yeni peyghemberlerning tügenchisini inkar qilghan yehudiylargha) lenet qildi[89]. yehudiylarning allah nazil qilghan quranni inkar qilishi allahning öz pezlini (yeni peyghemberlikni) xalighan bendisige chüshürgenlikige heset qilish yüzisidindur. ularning özlirini (yeni imanini) kufrigha sétishi ejeb yaman ishtur. ular üsti ـ üstige ghezepke tégishlik boldi. kapirlar xarlighuchi azabqa duchar bolidu[90]. ulargha: «allah nazil qilghan kitabqa (yeni qurangha) iman keltürünglar» déyilse, ular: «özimizge nazil qilinghan kitabqa (yeni tewratqa) iman keltürimiz» deydu. uningdin kéyinki kitabqa (yeni qurangha) ishenmeydu, halbuki, u (yeni quran) heqtur, ularning qolidiki kitabni testiq qilghuchidur. (ulargha) «siler (tewratqa) ishinidighan bolsanglar, ilgiri néme üchün allahning peyghemberlirini öltürdünglar?» dégin[91]. musa silerge heqiqeten éniq möjizilerni keltürdi, musa (tur téghigha ketken) din kéyin, özünglargha zulum qilip mozayni mebud qiliwaldinglar[92]. öz waqtida biz silerdin (tewratqa emel qilishqa) chin wede alghan iduq, silerge: «men nazil qilghan kitabni mehkem tutunglar (bolmisa üstünglargha taghni tashlaymiz)» dep tur téghini üstünglargha tikliduq we (tewratqa) qulaq sélinglar (déduq). ular: «sözüngge qulaq salduq emringge asiyliq qilduq» déyishti. ularning kufri tüpeylidin dillirigha mozayning muhebbiti singip ketti. ulargha: «eger siler mömin bolsanglar, imaninglar silerni ejeb yaman ishqa buyruydikina? (siler mömin emes, chünki iman mozaygha choqunushqa buyrumaydu)» dégin[93].

 مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر