3) سورۃ آلِ عمران آیات 18 تا 20

3) سورۃ آلِ عمران آیات  18 تا 20