تۆرکیه ده قوربان بایرامیندا 3 میلیون 700 مۆنگ قوربانلیق ساتیلدی

شو ییل تۆرکیه ده قوربان بایرامی اۆچین 3 میلیون 700 مۆنگ قوربانلیق ساتیلدی

1679964
تۆرکیه ده قوربان بایرامیندا 3 میلیون 700 مۆنگ قوربانلیق ساتیلدی

 

تۆرکیه ده قوربان بایرامیندا 2 میلیون 750 مۆنگ قوُیون و 950 مۆنگ قوربانلیق سیغیر ساتیلدی.

شو ییل تۆرکیه ده قوربان بایرامی اۆچین 3 میلیون 700 مۆنگ قوربانلیق ساتیلدی.

 


اتیکتلر: #قوربانلیق

دِگیشلی حابارلار