تۆرک هوُوا یوُللاری تۆرکمن آبات شهرینه اوچار ساپاری باشلاتدی

شو گۆن ده تۆرکمن آبات- ایستامبول آرالیغیندا یؤریته اوچوش عامالا آشیرلار

1590948
تۆرک هوُوا یوُللاری تۆرکمن آبات شهرینه اوچار ساپاری باشلاتدی

 

تۆرک هوُوا یوللاری شرکتی ایستامبول- تۆرکمن آبات- ایستامبول اوغری بوُیونچا چارتر اوچوشینی عامالا آشیردی.

شو گۆن ده تۆرکمن آبات- ایستامبول آرالیغیندا یؤریته اوچوش عامالا آشیرلار.

 دِگیشلی حابارلار