سه شنبه گۆنی ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۵.۴۷۶۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۵.۴۷۶۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

سه شنبه گۆنی ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

سه شنبه گۆنی ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ (۲۰۱۹.۰۳.۱۹)

ایستامبول‌دا هر دلار ۵.۴۷۶۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۵.۴۷۶۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۶.۲۲۰۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۶.۲۲۳۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۵۲۲ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۵۴۵ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار