یر تیتره مه سی غازی آنتپ دأکی بیر اوُبانی ایکی بؤلِه‌گِه آییردی

یر تیتره مه سی غازی آنتپ دأکی بیر اوُبانی ایکی بؤلِه‌گِه آییردی