تۆرکیه، یونان تاراپیندان یِنجیلن بوُسغونلاری حالاص اتدی

تۆرکیه، یونان گۆیچلری تاراپیندان ینجیلیپ قوُویلان 42 بوُسغونا کؤمِک بردی


اتیکتلر: بوُسغون