سوئد پ. ک. ک ترور قوراماسینا قوُلداو بریأر

سوئد بیر یاندان پ. ک. ک ترور قوراماسینا قوُلداو بریأر بیر یاندان دا ناتو قوراماسینا آغضا بوُلماق ایسله‌یأر

 


اتیکتلر: پ. ک. ک , ترور