آلینا اؤلمِز اومیدینی ییتیرمه‌دی، اؤلمِه‌دی

یر تیتره مه سیندن 248 ساغات سوُنگرا داشاری چیقاریلان آلینا اؤلمِز اومیدینی ییتیرمه‌دی، اؤلمِه‌دی


اتیکتلر: آلینا اؤلمِز