آذربایجان ارمنیستان ینگ هۆجۆملرینه جوُغاپ برمأگه دوُوام ادیأر

 

ارمنیستان ینگ قشونی یاشاییش یرلرینه هۆجۆم قورایار، آذربایجان آرتیقماجی بیلن جوُغاپ بریأر