والیبال: تۆرکیأنینگ قیزلاری اوروپانینگ قاهرامانی بۇلدی

تۆرکیأنینگ وقف بانک قیزلار والیبال تۇپاری ۴-نجی گِزِک اوروپادا قاهرامان بۇلدی