تۆرکیه‌ده مؤجِک موزه‌سی آچیلدی

ارضروم داقی تۆرکیأنینگ اینگ اولی مؤجِک موزه سینده ۲۰ مۆنگدن قۇوراق مؤجِک سِرگیلِه‌نیأر


اتیکتلر: ارضروم , موزه , مؤجِک