شیطان قالاسی توریستلارا قاراشیار

آرداحان ولایاتی نینگ چیلدیر اترابینداقی قاراچای دره سینده قورالان شیطان قالاسی سیاحاتچیلارا قاراشیار