بهیشدینگ بیر پارچاسی تۆرکیه- آیاصوفیا، ایزنیک

تۆرکیأنینگ تانیمال طبیغی و تاریحی میراثلاریندان بیری بۇلان آیاصۇفیا، ایزنیک


اتیکتلر: آیاصوفیا , ایزنیک