ویدئو: نأمه اۆچین توریستلار تۆرکیأنی حالایار؟

۲۰۱۹-نجی ییلدا ۵۲ میلیون توریست تۆرکیه دأکی دۆرلی یرلره گلدی. توریستلار نأمه اۆچین تۆرکیأنی حالایار؟


اتیکتلر: تۆرکیه , توریست