ویدئو: لۇنگوز تۇقایینی هیچ گؤردۆنگیز می؟

ایستامبول ینگ قۇلاییندا قئرقلار ایلی ولایاتینداقی بو تۇقای گؤیأ بهیشدینگ بیر بؤله‌گی یالی


اتیکتلر: لونگوز