آمریکالی پلیسلار پنجاپ‌لیلارینگ توُیونا قاتناشدی!

کالیفرنیادا آمریکالی پلیسلار پنجاپ‌لیلارینگ توُیونا قاتناشدی!

یوُلدان گچیأن ماحالی تویا قاتناشان پلیسلار تانس اتدی