تۆرکیه‌دن داشاری یورتلارا آلتی آیدا 10.8 میلیارد دلار کؤینک ساتیلدی

تۆرکیه دن 6 آیدا اینگ کؤپ آلمانیا کؤینک ساتیلدی

1852657
تۆرکیه‌دن داشاری یورتلارا آلتی آیدا 10.8 میلیارد دلار کؤینک ساتیلدی

 

تۆرکیأنینگ طایار گِییم- کؤینک پوداغی اؤسمأگه دوُوام ادیأر.

تۆرکیه دن باشغا اۆلکه‌لره 6 آیدا 10 میلیارد 796 میلیون دلار طایار کؤینک ساتیلیپ رکورد قوُیولدی.

تۆرکیأنینگ عمومی داشاساتوو موقداری ژوئن آییندا 18.5 گؤتریم یوُقارلادی و 23 میلیارد 400 میلیون دلارا یتدی.

تۆرکیأنینگ کؤینک پوداغینداقی داشاساتووی اؤتن ییلینگ 6 آیینا گؤرأ 14.5 گؤتریم یوُقارلادی.

تۆرکیه دن 6 آیدا اینگ کؤپ آلمانیا کؤینک ساتیلدی.

آلمانیا 6 آیدا 1.9 میلیارد دلار کؤینک ساتین آلدی.

اسپانیا دا تۆرکیه دن 1.3 میلیارد دلار کؤینک ساتیلدی.

تۆرکیه دن انگلستانا 6 آیدا ساتیلان کؤینک موقداری دا 1 میلیارد 47 میلیون دلار بوُلدی.

 

 دِگیشلی حابارلار