تۆرکیه ده اورلان واکسن سانی ۱۳۸.۳ میلیون‌دان گچدی

شو واغتا چنلی اورلان واکسن سانی 138 میلیون 330 مۆنگ سانیندان گچدی

1762396
تۆرکیه ده اورلان واکسن سانی ۱۳۸.۳ میلیون‌دان گچدی

 

تۆرکیه ده کروناویروس یوُقانچ کِسِلینه قارشی عمومی واکسیناسیون دوُوام ادیأر.

شو واغتا چنلی اورلان واکسن سانی 138 میلیون 330 مۆنگ سانیندان گچدی.

اینگ آز بیر دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 57 میلیون 206 مۆنگ آداما یتدی.

ایکی گِزه ک سانجیم بوُلانلارینگ سانی دا 52 میلیون 54 مۆنگ آدامدان کؤپ.

اۆچ دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی دا 22 میلیون 780 مۆنگ آدامدان گِچیک.

دۆین تۆرکیه ده کروناویروس سبأپلی 153 آدام آرادان چیقدی.دِگیشلی حابارلار