تۆرکیه ده واکسیناسیونا دوُوام ادیلیأر

واکسیناسیون ایشینه دوُوام ادیلیأر

1751915
تۆرکیه ده واکسیناسیونا دوُوام ادیلیأر

 

تۆرکیه ده کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارشی سانجیم ایشی بۆتین ولایاتلاردا دوُوام ادیأر.

شو واغتا چنلی 127 میلیون 350 مۆنگدن کؤپ واکسن اورولدی.

1 دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 56 میلیون 756 مۆنگ آدامدان گچدی.

ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 51 میلیون 325 مۆنگ آدامدان کؤپ.

16 میلیون 267 مۆنگ آدام دا اۆچ دُز واکسن اوردوردی.

واکسیناسیون ایشینه دوُوام ادیلیأر.

دۆین تۆرکیه ده کروناویروس سبأپلی 168 آدام آرادان چیقدی.دِگیشلی حابارلار