تۆرکیه ده کروناویروس بیلن گؤره‌ش بارادا حابار

تۆرکیه ده کروناویروسا قارشی واکسیناسیون بارادا ماغلومات

1724799
تۆرکیه ده کروناویروس بیلن گؤره‌ش بارادا حابار

 

 

تۆرکیه ده کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارشی واکسیناسیون دوُوام ادیأر.

شو واغتا چنلی 115 میلیون 510 مۆنگدن کؤپ واکسن اورولدی.

بیر دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 55 میلیون 220 مۆنگ آدامدان گچدی.

48 میلیون 237 مۆنگ آدام دا ایکی دُز واکسن اوردوردی.

اۆچ دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی دا 11 میلیون 2 مۆنگ آدامدان گچدی.

دۆین تۆرکیه ده کروناویروس سبأپلی 232 آدام آرادان چیقدی.


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار