تۆرکیه ده 2 دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 77.49 گؤتِریمه یتدی

تۆرکیه ده اورلان واکسن سانی 115 میلیون 270 مۆنگ دُز-دان گچدی

1724173
تۆرکیه ده 2 دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 77.49 گؤتِریمه یتدی

 

تۆرکیه ده اورلان واکسن سانی 115 میلیون 270 مۆنگ دُز-دان گچدی.

بیر دُز سانجیم بوُلانلارینگ سانی 55 میلیون 168 مۆنگ 100 آدامدان گچدی.

2 دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی بوُلسا 48 میلیون 109 مۆنگ آدامدان کؤپ.

بیر دُز واکسن اوردورانلارینگ موقداری 88.87 گؤتریمدن گچدی.

2 دُز واکسن اوردورانلارینگ موقداری دا 77.49 گؤتریمه یتدی.

اۆچ دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی دا 10 میلیون 961 مۆنگ آدامدان گچدی.

دۆین تۆرکیه ده کروناویروس سبأپلی 195 آدام آرادان چیقدی.دِگیشلی حابارلار