کروناویروس: تۆرکیه ده اورلان واکسن سانی یوُقارلاماغا دوُوام ادیأر

تۆرکیه ده 114 میلیون 450 مۆنگ دُز واکسن اورولدی

1722093
کروناویروس: تۆرکیه ده اورلان واکسن سانی یوُقارلاماغا دوُوام ادیأر

 

تۆرکیه ده شو واغتا چنلی 114 میلیون 450 مۆنگ دُز واکسن اورولدی.

بیر دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 54 میلیون 975 مۆنگ آدامدان گچدی.

ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی دا 47 میلیون 600 مۆنگ آدامدان کؤپ.

10 میلیون 893 مۆنگ آدام دا اۆچ دُز واکسن اوردوردی.

ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ موقداری 76.66 گؤتِریمدِن کؤپ.

بیر دُز واکسن اوردورانلارینگ موقدری دا 88.56 گؤتریمه یتدی.

دۆین تۆرکیه ده 223 آدام کروناویروس سبأپلی آرادان چیقیپدی.دِگیشلی حابارلار