تۆرکیه ده واکسیناسیون: اورلان واکسن سانی 104 میلیون 22 مۆنگ‌دن گچدی

تۆرکیه ده یاشایان 18 یاش اۆستی آداملارینگ 84.28 گؤتریمی اینگ آز بیر دُز واکسن اوردوردی.

1707028
تۆرکیه ده واکسیناسیون: اورلان واکسن سانی 104 میلیون 22 مۆنگ‌دن گچدی

 

تۆرکیه ده شو واغتا چنلی اورلان واکسن سانی 104 میلیون 22 مۆنگ‌دن گچدی.

اینگ آز بیر دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 52 میلیون 316 مۆنگ آدامدان کؤپ.

شو واغتا چنلی تۆرکیه ده یاشایان 18 یاش اۆستی آداملارینگ 84.28 گؤتریمی اینگ آز بیر دُز واکسن اوردوردی.

ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی دا 66.76 گؤتریمه یتدی.

41 میلیون 436 مۆنگ آدام ایکی دُز واکسن اوردوردی.

اۆچ دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 9 میلیون 697 مۆنگ آدام.

 دِگیشلی حابارلار