کروناویروسا قارشی تۆرکیه ده واکسیناسیون دوُوام ادیأر

تۆرکیه ده کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارشی سانجیم ایشینه دوُوام ادیلیأر

1628604
کروناویروسا قارشی تۆرکیه ده واکسیناسیون دوُوام ادیأر

 

تۆرکیه ده کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارشی سانجیم ایشینه دوُوام ادیلیأر.

شو واغتا چنلی اورولان واکسن سانی 21 میلیون 480 سانینا یتدی.

1-نجی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 13 میلیون 310 مۆنگ آدامدان گچدی.

ایکینجی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی دا 8 میلیون 170 مۆنگ آداما قوُلایلادی.دِگیشلی حابارلار