تۆرک هوُوا یوُللاری اوروپادا بیرینجی هوُوا یوُلی

تۆرک هوُوا یوُللاری شرکتی گۆنده اوُرتاچا 755 اوچوش بیلن اوروپادا بیرینجی بوُلماغا دوُوام ادیأر

1613204
تۆرک هوُوا یوُللاری اوروپادا بیرینجی هوُوا یوُلی

 

تۆرک هوُوا یوُللاری شرکتی گۆنده اوُرتاچا 755 اوچوش بیلن اوروپادا بیرینجی بوُلماغا دوُوام ادیأر.

یوروکنترل 31-نجی مارت دا تۆرک هوُوا یوُللاری نینگ گۆنده 755 اوچار ساپاری بیلن اوروپانینگ بیرینجی هوُوا یوُلی شرکتی بوُلاندیغینی بیلدیردی.

ایرفرانس گۆده 406 اوچار ساپاری بیلن ایکینجی اوُرونا ایه.

لوفت هانزا 366، ویدئوره 318، دی اچ ال اکسپرس 286 و پگاسوس 286 اوچوش بیلن سوُنگراقی اوُرونلارا ایه.دِگیشلی حابارلار