تۆرکیه ده اورولان واکسنلرینگ سانی بارادا ماغلومات

تۆرکیه ده کروناویروسا قارشی سانجیم دوُوام ادیأر

1610883
تۆرکیه ده اورولان واکسنلرینگ سانی بارادا ماغلومات

 

تۆرکیه ده کروناویروسا قارشی سانجیم دوُوام ادیأر.

شو واغتا چنلی اوردوریلان واکسن سانی 15 میلیون 215 مۆنگ سانینا یتدی.

بیرینجی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 8 میلیون 555 مۆنگ آداما یتدی.

ایکینجی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی بوُلسا 6 میلیون 660 مۆنگ آدامدان گچدی.

تۆرکیأنینگ 81 ولایاتیندا واکسیناسیون ایشینه دوُوام ادیلیأر.


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار