تۆرکیه‌ده کروناویروس‌ینگ تأثیری آزالماغا دوُوام ادیأر

بجرگی آلان و کسلحانالاردان چیقانلارینگ سانی 124 مۆنگ 369 آداما یتدی

1425355
تۆرکیه‌ده کروناویروس‌ینگ تأثیری آزالماغا دوُوام ادیأر

تۆرکیه ده تأزه گؤرنۆشلی کروناویروس (کووید- 19) بیلن گؤره ش دوُوام ادیأر.

دۆین ویروس سبأپلی 30 آدام آرادان چیقدی و باشیندان بأری آرادان چیقانلارینگ سانی 4 مۆنگ 461 آداما یتدی.

دۆین 33 مۆنگ 559 آدام تست بردی.

شولاردان 1182 آداما کروناویروس یوُقاشاندیغی حابار بریلدی.

دۆین 1576 آدام دا بجرگی آلیپ کسلحانالاردان چیقدی.

بجرگی آلان و کسلحانالاردان چیقانلارینگ سانی 124 مۆنگ 369 آداما یتدی.


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار