سوریه- تۆرکیه سرحدینده پاراحاتچیلیق کریدوری قورالیار

تۆرکیه بیلن سوریأنینگ سرحدینده سوریأنینگ ایچینده "پاراحاتچیلیق کریدوری" قورالیار

سوریه- تۆرکیه سرحدینده پاراحاتچیلیق کریدوری قورالیار

 

تۆرکیه بیلن سوریأنینگ سرحدینده سوریأنینگ ایچینده "پاراحاتچیلیق کریدوری" قورالیار.

 دِگیشلی حابارلار