نظربایف استعفا اتدی

قازاغیستان ینگ جمهورباشلیغی استعفا اتدی

نظربایف استعفا اتدی

قازاغیستان ینگ جمهورباشلیغی نور سلطان نظربایف استعفا اتدی.

قازاغیستان ینگ ۷۸ یاشینداقی جمهورباشلیغی نورسلطان نظربایف ۲۸ ییلدان بأری یوردونینگ جمهورباشلیغی حؤکمۆنده ایش آلیپ باریاردی.دِگیشلی حابارلار