فوتبال: تۆرکیه سوئد بیلن یاریشیار

تۆرکیأنینگ میللی فوتبال تۇپاری یوفانینگ حالقلار لیگینده سوئد بیلن بأسله‌شِر

تۆرکیه سوئد بیلن یاریشیار

تۆرکیأنینگ میللی فوتبال تۇپاری یوفانینگ حالقلار لیگینده سوئد بیلن بأسله‌شِر


اتیکتلر: فوتبال , سوئد