تۆرکیه پأکیستانا کؤمِگینه دوُوام ادیأر

پأکیستان دا موسون یاغیشلاری میلیونلارچا یاشاییجا ضلل بردی. تۆرکیه پأکیستان دا سیل و یاغیشلار سبأپلی ضلل گؤرِن پأکیستان حالقینا کؤمِک برمأگه دوُوام ادیأر

تۆرکیه پأکیستان‌ینگ یانیندا

پأکیستان دا موسون یاغیشلاری میلیونلارچا یاشاییجا ضلل بردی. تۆرکیه پأکیستان دا سیل و یاغیشلار سبأپلی ضلل گؤرِن پأکیستان حالقینا کؤمِک برمأگه دوُوام ادیأر.

 


اتیکتلر: پأکیستان , سیل