تهران دا موتورسیکلتلی سۆرۆجیلر

یوُللاریندا ترافیگی اؤرأن یوُقاری بوُلان ایران ینگ پایتاغتی تهران دا موتورسیکلت دینگه قاتناماق اۆچین اولانیلمایار. بو اولاغ بیلن یۆک ده داشالیار، یوُلاغچی دا داشالیار

هم یۆک هم یوُلاغچی اۆچین قاتناو اولاغی

یوُللاریندا ترافیگی اؤرأن یوُقاری بوُلان ایران ینگ پایتاغتی تهران دا موتورسیکلت دینگه قاتناماق اۆچین اولانیلمایار. بو اولاغ بیلن یۆک ده داشالیار، یوُلاغچی دا داشالیار


اتیکتلر: ایران , تهران , موتورسیکلت