فوتبال: باشاق شهیر 2- آدانا دمیراسپور 1

باشاق شهیر سوُنگقی 3 یاریشیندا ینگیش قازاندی

1727802
فوتبال: باشاق شهیر 2- آدانا دمیراسپور 1

 

اسپورتوتو سوپرلیگینگ 11-نجی هپده سینده مدیپول باشاق شهیر آدانا دمیراسپور فوتبال توُپارینی 2-1 حاسابی بیلن ینگدی.

شیله لیک بیلن باشاق شهیر سوُنگقی 3 یاریشیندا ینگیش قازاندی.

 دِگیشلی حابارلار