فوتبال: بشیکتاش 3- ریزه اسپور 2

بشیکاش 78 بال بیلن سوپرلیگده بیرینجی اوُرونی ایه له یأر

1630514
فوتبال: بشیکتاش 3- ریزه اسپور 2

 

تۆرکیأنینگ سوپرلیگی نینگ 38-نجی هپده سینده بشیکتاش چایکور ریزه اسپور فوتبال توُپارینی 3-2 حاسابی بیلن ینگدی.

بشیکتاش ینگ گللارینی 16-نجی داقیقادا ان کودو، 57-نجی داقیقادا گؤک حان تؤره و 75-نجی داقیقادا رشید غزال اوردی.

چایکور ریزه اسپورینگ گللارینی دا 87-نجی داقیقادا اسماعیل کؤی باشی و 89-نجی داقیقادا دوکوویچ اوردی.

بشیکاش 78 بال بیلن سوپرلیگده بیرینجی اوُرونی ایه له یأر.

دۆین 1-0 حاسابی بیلن قونیه اسپوری ینگن گالاتاسرای 72 بال بیلن ایکینجی یرده دوریار.

فنرباغچه ده بیر اوُیون آز اوُیناپ 72 بال بیلن اۆچۆنجی اوُرونا ایه.


اتیکتلر: #بشیکتاش , #فوتبال

دِگیشلی حابارلار