گالاتاسرای ۰- قونیه اسپور ۰

۲۰ بأسله‌شیگیندن ۳۴ بال ییغنان گالاتاسرای، تۆرکیأنینگ فوتبال سوپرلیگینده ۳-نجی یرده دوریار

428484
گالاتاسرای ۰- قونیه اسپور ۰

گالاتاسرای فوتبال تۇپارینینگ قونیه اسپور فوتبال تۇپاری بیلن ادن بأسلهشیگی ۰-۰ حاسابی بیلن قوتاردی.

۲۰ بأسلهشیگیندن ۳۴ بال ییغنان گالاتاسرای، تۆرکیأنینگ فوتبال سوپرلیگینده ۳-نجی یرده دوریار.

۲-۴ نتیجهسی بیلن آنتالیا اسپورا ینگیلن فنرباغچه ۲۰ اۇیوندان ۴۶ بال بیلن بیرینجی اۇرونی ایهلهیأر.

بشیکتاش تۇپاری دا ۱۷ بأسلهشیکدن ۴۱ بال بیلن ۲-نجی اۇرونی ایهلهیأر.

شو آغشان بشیکتاش بیلن غازی آنتپ بأسلهشیأر.دِگیشلی حابارلار